Rutiner

Rutiner för fortlöpande kontroll

Elsäkerhetsverket har beslutat nya föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar.
Av dessa framgår att innehavaren ska fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning som tagit hänsyn till starkströmsanläggningens och den elektriska utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Rutinerna ska vara dokumenterade.
Av rutinerna bör det framgå:
 •  kontrollernas omfattning och intervall,
 •  vilka kontrollmetoder som ska användas vid de olika kontrollerna, exempelvis okulär kontroll, isolationsprovning eller termografering,
 •  hur resultatet av kontrollerna dokumenteras,
 •  hur brister som upptäcks genom kontrollerna ska omhändertas, och
 •  vilka som har i uppgift att genomföra kontrollerna och vilken typ av kompetens som krävs för de olika kontrollerna.
Kravet på dokumenterade rutiner gäller inte för anläggningar som till sin typ vanligen är avsedda för enskilt ändamål.

Vad är då en rutin? 
En rutin kan förklaras med följande påståenden:

 • Rutin är ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras
 • Rutiner beskriver vad som ska utföras, i vilken ordning, när och hur ofta den ska utföras och vem eller vilka som ska utföra den.
 • Rutiner visar på vem som ansvarar för rutinen men många kan ha uppgifter inom rutinen
 • Rutiner utformas så att de blir en naturlig del av verksamheten
 • Rutiner behöver inte ha samma detaljanvisningar som en instruktion

En rutin kan behöva innehålla följande rubriker

 • Syfte – varför utförs detta arbete?
 • Frekvens/intervall – när ska rutinen användas?
 • Uppgiftsfördelning – vem vänder sig rutinen till?
 • Utförande – hur gör vi? Anvisningar.
 • Avvikelse – hur hanterar vi avvikelser?
 • Dokumentation – utförda kontroller, resultat och ev åtgärder
 • Uppföljning - fungerar rutinen? Är den verkligen implementerad i verksamheten?
 • Ansvarig för rutinen – vem ansvar för rutinen