Elansvar

Elansvar som begrepp kan sägas vara de skyldigheter som lagstiftaren ålagt oss att efterleva i syfte att ge en betryggande elsäkerhet.

Elsäkerhetslagstiftningen är indelad i fyra olika skyddsområden med olika objektsansvariga.

·         Elinstallationsarbete där elinstallationsföretaget är objektansvarig

·         Elektriska starkströmsanläggningar där innehavaren är objektsansvarig

·         Elsäkerhet vid arbete som är tilläggsbestämmelser till arbetsmiljölagen och där arbetsgivaren är objektsansvarig

·         Elektrisk utrustning (materiel) där det finns flera objektsansvariga, exempelvis tillverkaren, installatören, innehavaren och användaren.

Med objektsansvarig avses den person, juridisk eller fysisk, som är skyldig att se till att lagstiftningen är efterlevd inom den egna organisationen. Objektsansvariga uppfyller normalt sina skyldigheter genom att leda och fördela arbetet och beskriva vad var och en förväntas göra och inte får göra. Till exempel genom att tala om vem som får, eller under vilka förutsättningar en person får, självständigt utföra elinstallationsarbete. Just elinstallationsarbete har ett så brett spektra att knappast någon person besitter egna kunskaper inom alla installationstyper och spänningsnivåer. Beroende på inom vilka verksamhetstyper Elinstallationsföretaget utför arbete måste här elinstallationsföretaget beskriva vem som får göra vad vilket då kan sägas vara en del av företagets elansvar.


Elansvar 2png

 

Men det är inte alltid som det är objektsansvarig som personligen leder verksamheten. I ett företag kan det vara den verkställande direktören som leder den dagliga verksamheten och som därigenom måste beskriva vad var och en har för uppgifter inom elsäkerhetslagstiftningen.

När det gäller elinstallationsarbete är det lagkrav på att ett elinstallationsföretag ska ha ett egenkontrollprogram som något förenklat kan sägas vara företagets interna instruktioner eller riktlinjer med anvisningar om hur processen elinstallationsarbete genomförs i det egna företaget. Den här typen av riktlinjer är i många fall nödvändiga att ha även för övriga ansvarsområden så att medarbetarna, chefer, arbetsledande personal och montörer kan se hur vi ska göra för att efterleva lagstiftningen och därmed få en betryggande elsäkerhet.

När man skriver ett egenkontrollprogram eller riktlinjer för elsäkerhet kan man utgå från följande enkla mall.

·         VAD kräver lagstiftaren av oss? Sätt er in i lagstiftningen. Vad gäller för er? Vad kräver lagstiftaren av er organisation?

·         HUR gör vi för att uppfylla lagstiftningen? Beskriv i interna riktlinjer hur ni inom ert företag ska göra för att efterleva ställda krav.

·         VEM genomför det som står i era riktlinjer? Och vem följer upp att ni verkligen gör det ni bestämt att ni ska göra?

Exempel – Personsäkerhet vid elarbete

Elsäkerhetsverkets föreskrifter kräver att vid arbete där det finns elektrisk fara ska säkerhetsåtgärder vidtas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Men föreskrifterna visar inte i detalj på vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Här kan arbetsgivaren bestämma att säkerhetsåtgärder som vidtas enligt svensk standard SS-EN 50110-1 är god elsäkerhetsteknisk praxis inom det egna företaget.

Vidare så kan arbetsgivaren klarlägga att standarden gäller för alla medarbetare som deltar i arbete där det finns elektrisk fara och att arbetsledande personal ska för sin del av verksamheten se till att standarden är efterlevd.

Arbetsgivaren visar nu vad som är god elsäkerhetsteknisk praxis och vilka som berörs och vem som ansvarig för att säkerhetsåtgärder vidtas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis.

När man väl valt denna standard kommer ytterligare frågeställningar om bland annat elanläggningsansvarig, eldriftledare och elsäkerhetsledare som behöver hanteras i de interna riktlinjerna.

Ett företag som har riktlinjer med tydliga anvisningar om hur företaget ska göra för att efterleva lagstiftningen och där berörda medarbetare vet vad som förväntas av var och en och där man följer uppefterlevnaden av riktlinjerna kan sägas vara ett företag där man har tagit sitt elansvar.