Elansvar

Elansvar

Elansvar som begrepp kan sägas vara de skyldigheter som lagstiftaren ålagt oss att efterleva i syfte att ge en betryggande elsäkerhet.

Elsäkerhetslagstiftningen är indelad i tre olika skyddsområden med olika objektsansvariga.

 • Elinstallationsarbete där elinstallationsföretaget är objektansvarig
 • Elektriska starkströmsanläggningar där innehavaren är objektsansvarig
 • Elektrisk utrustning (materiel) där det finns flera objektsansvariga, exempelvis tillverkaren, installatören, innehavaren och användaren.

Elsäkerhet vid arbete har tidigare använts som begrepp för de särskilda föreskrifter som Elsäkerhetsverket gav ut om elsäkerhet vid arbete. Dessa föreskrifter är sedan 1 november 2021 upphävda.
Numer kan elsäkerhet vid arbete sägas vara delat mellan arbetsgivare och innehavare. Innehavare av anläggningar och utrustningar ansvarar för att dessa är så utförda att arbete kan utföras på ett säkert sätt och att tillhandahålla nödvändig information till de som arbetar på anläggningen/utrustningen. Arbetsgivaren å sin sida ansvarar för arbetsmiljön för sin personal.

 • Arbetsmiljöansvar för arbete där det kan finnas elfara. Arbetsgivaren är objektsansvarig för arbete där det kan finnas elfara. Det här innebär att det är arbetsgivaren som svarar för riskbedömning, kompetens, skyddsåtgärder och liknande som ingår i arbetsmiljöansvaret.

 • Med objektsansvarig avses den person, juridisk eller fysisk, som är skyldig att se till att lagstiftningen är efterlevd inom den egna organisationen. Objektsansvariga uppfyller normalt sina skyldigheter genom att leda och fördela arbetet och beskriva vad var och en förväntas göra och inte får göra. Till exempel genom att tala om vem som får, eller under vilka förutsättningar en person får, självständigt utföra elinstallationsarbete. Just elinstallationsarbete har ett så brett spektra att knappast någon person besitter egna kunskaper inom alla installationstyper och spänningsnivåer. Beroende på inom vilka verksamhetstyper Elinstallationsföretaget utför arbete måste här elinstallationsföretaget beskriva vem som får göra vad vilket då kan sägas vara en del av företagets elansvar.

  Elansvarjpg
  Men det är inte alltid som det är objektsansvarig som personligen leder verksamheten. I ett företag kan det vara den verkställande direktören som leder den dagliga verksamheten och som därigenom måste beskriva vad var och en har för uppgifter inom elsäkerhetslagstiftningen.

  När det gäller elinstallationsarbete är det lagkrav på att ett elinstallationsföretag ska ha ett egenkontrollprogram som något förenklat kan sägas vara företagets interna instruktioner eller riktlinjer med anvisningar om hur processen elinstallationsarbete genomförs i det egna företaget. Den här typen av riktlinjer är i många fall nödvändiga att ha även för övriga ansvarsområden så att medarbetarna, chefer, arbetsledande personal och montörer kan se hur vi ska göra för att efterleva lagstiftningen och därmed få en betryggande elsäkerhet.

  När man skriver ett egenkontrollprogram eller riktlinjer för elsäkerhet kan man utgå från följande enkla mall.

  ·         VAD kräver lagstiftaren av oss? Sätt er in i lagstiftningen. Vad gäller för er? Vad kräver lagstiftaren av er organisation?

  ·         HUR gör vi för att uppfylla lagstiftningen? Beskriv i interna riktlinjer hur ni inom ert företag ska göra för att efterleva ställda krav.

  ·         VEM genomför det som står i era riktlinjer? Och vem följer upp att ni verkligen gör det ni bestämt att ni ska göra?

  Exempel – Arbetsmiljöansvar vid elfara

  Arbetsmiljölagen förutsätter att betryggande skyddsåtgärder vidtas mot elektrisk ström. Arbetsgivaren kan nu besluta att skyddsåtgärder ska vidtas i enlighet med svensk standard för skötsel av elanläggningar, SS-EN 50110-1. 
  Arbetsgivaren kan därefter uppdra åt arbetsledande personal att, i enlighet med standarden, utse en elsäkerhetsledare för varje arbete.
  Elsäkerhetsledaren ska, i enlighet med standarden, se till att skyddsåtgärderna för vald arbetsmetod är vidtagna innan arbete påbörjas.

  Ett företag som har riktlinjer med tydliga anvisningar om hur företaget ska göra för att efterleva lagstiftningen och där berörda medarbetare vet vad som förväntas av var och en och där man följer uppefterlevnaden av riktlinjerna kan sägas vara ett företag där man har tagit sitt elansvar.