Kurser

Tre nya föreskrifter från Elsäkerhetsverket

Eltrygg Miljö anordnar kurser i de nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:1) om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:2) om skyltning av starkströmsanläggningar
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar
Göteborg, Scandic Backadal 5 maj
Malmö, Scandic Segevång 10 maj
Stockholm Kista 12 maj
För info och anmälan https://campaigns.voltimum.se/eltrygg-kurs-nya-foreskrifter-may2022/

Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

Vid arbete där det finns elektrisk fara ska säkerhetsåtgärder vidtas, så att betryggande säkerhet uppnås för dem som deltar i arbetet. Elsäkerhetsverket föreskriver att personal ska ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna.

Vidare så föreskriver verket att personal ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av den elektriska faran.

Denna kunskap och utbildning behöver dateras upp regelbundet och arbetsgivaren bestämmer lämplig intervall mellan utbildningarna.

Utbildning kan genomföras mot svensk standard eller mot annan anvisning t ex ESA.

I Eltrygg Miljös utbildningar ingår alltid både den elektriska faran och säkerhetsåtgärder.

·       Kurs för elansvariga

·       Kursbeskrivning Svensk standard ELSA

·       Kursbeskrivning ESA

Elansvar i praktiken

Ellagstiftningen definierar fyra ansvarsområden, behörighetsansvar vid installationsarbete, innehavarens ansvar över elanläggning, det särskilda personsäkerhetsansvaret vid arbete där det finns elektrisk fara samt ansvaret för elektrisk materiel. Till varje ansvarsområde finns klara och tydliga arbetsuppgifter.

Men vem utför dessa i er organisation? Hur fördelar man arbetsuppgifter?

Kursen är mycket lämplig att genomföra som företagsintern kurs då man samtidigt kan påbörja arbete med att klarlägga elansvarsorganisationen.

Målet med kursen är att deltagarna ska ha tillräckliga kunskaper om ellagstiftningens arbetsuppgifter att man ska kunna fördela dessa på lämpliga personer.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utg 3.

De nya elinstallationsreglerna, utgåva 3 av SS 436 40 00, innehåller många nyheter och stora förändringar i förhållande till utgåva 1. Bland mycket annat kan man se utökade krav på användning av jordfelsbrytare, nya mått vad gäller gångar och betjäningsutrymmen i driftrum, utökade krav på frånkopplingstider och nya regler vad gäller märkning och dokumentation. I reglerna för badrum ser vi kanske de största skillnaderna med skyddsutjämning som främsta nyhet.

Reglerna har även blivit mer omfattande och därför kan en företagsintern kurs vara lämplig där man belyser de delar som gäller just er verksamhet.

Kursen kan genomföras på 1 till 3 dagar beroende på verksamhet och omfattning.

Jordtag, jordning och jordningskontroll

Kursen jordtagsmätning ger grundläggande förståelse av ett jordtags funktion, utbredning och hur man mäter jordtag.

Kursen ger även kunskaper om Elsäkerhetsverkets krav på dokumentation, innehavarens ansvar för kontroll och kontrollmätning av jordtag.

Kursen vänder sig till personal som förvaltar, planerar, projekterar, bereder, utför och mäter jordtag.

Kursen kan med fördel utföras som företagsintern utbildning och kan anpassas till särskild målgrupp om så önskas.

Kontroll före idrifttagning

Elinstallationsföretagets egenkontrollprogram ska innehålla de system och de rutiner som krävs för att det inför varje elinstallationsarbete bestäms kontrollens omfattning i syfte att säkerställa att det utförda arbetet uppfyller kraven i Elsäkerhetsverkets utförandeföreskrifter ELSÄK-FS 20022:1.

Ett sätt kan vara att utföra kontroll enligt avsnitt 6.4 i de så kallade elinstallationsreglerna.

I denna kurs går vi igenom de krav på kontroller som i tillämpliga delar ska utföras enligt elinstallationsreglerna och omfattar kraven för inspektion, provning och dokumentation av kontrollen.

Kursen kan med fördel genomföras som företagsintern utbildning och kan då anpassas till företagets verksamhet.